דף הבית
    אודות
    אותיות לפי הקבלה
    גורלות
    גורל השם
    גורל המסעות
    התאמת מזלות
    מזלות ויסודות
    מזלות הקבלה
    כח המזל
    זוגיות
    סגולות החודשים
    סגולות וקמיעים
    סגולות הפרנסה
    שם האדם
    פרשת השבוע
    שיעורים
    תלמוד הספירות
    תפילות כלליות
    מכתבים
    מאמרים
    חגים ומועדים
    גלריה תמונות
    מוזיקה
    צור קשר
    קבלה
    תמונות הרבי
    ספר איש ישר
    בדיקת הזוגיות
    שם האדם
    הבהרה משפטית
    סוד ההצלחה
    ארומותרפיה
    הצלחה בזוגיות
    היכרות עם עולמות
    כוח המזל
    אין שם טוב או רע
    אבנים
    התיקון הכללי
    הצלחה בזוגיות
    כעס
    אין יאוש
    הפרשת חלה
    ימים בחודש
    אותיות מיצגות
    אותיות וספירות
    פתרון החלומות
    קאוצ'ינג
    כוכב וחודש
    צדיק ורע לו
    תדר הבית
    חתן וכלה

 

ימים בחודש
ימים בחודש

סגולת הימים
נמצא קובץ אחד שנקרא ס' העתידות וס' החזיון כ"י והימים הללו מסודרים על סדר בריאת העולם. וכל יום יגיד לך טובו וסגולתו ותועלת לימודו למען ממנו יראו וכן יעשו כי נמצא כמה תועלת כאשר יראה  הקורא בהם ויצדק בעל המבחן והנסיון הצגתיו לפניך קורא נעים כי תשמרם בבטנך.
 
 
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז |
 
      | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו |  כז | כח |
 
 

 


                                סגולת הימים

יום א'

לירח.  יום טוב מאוד כי בן נאמר כי טוב ובו נברא אדה"ר. וחוה.ובו ביום חטא ויצא בדימוס בידינו. והוא טוב לכל ענין ולכל קנין ובפרט למלאכת האדמה טוב מאוד. ומחצות היום ואילך יש בו עת רצון ורחמים ומסוגל מאוד להשמעת התפלה. ולהצליח בלימודים ובפרט אם יזהר האדם בתפלת ערבית. בכוונה נענה. וטוב ליציאת הדרך ילך ויחזור לשלום. ולענין לעשות שותפות טוב. והגניבה והאבידה תחזור לבעליה והנולד בו יהיה במז"ט ובס"ט צומח ועולה ולחולה אם יעשה פדיון נפשו קודם מנחה וירבה צדקה יתרפא. וכן לחשוכי בנים אם ייתנו צדקות ה' ויתפללו תפלת הבנים תקובל תפלתם ברצון. ומה מאוד מסוגלת אמירת תהלים ביום הזה עד מאוד. ונכון לשמוח בו יען שכלו טוב.

 


 יום ב'

לירח. טוב הרבה למי שרוצה להקביל פני מלך או שר או גדולי הדור. ומסוגל הרבה לחן וחסד המתפלל בו עם צאת השמש בכוונה עצומה נענה. ורמוז בו בין שני אדנ'ים שהם חמה ולבנה שחים כהלכתן. וגם טוב מאוד להביא אורח לביתו. ומסוגל הרבה להצלחה. וגם טוב להכניס יין לבית וטוב לכל ענין ולכל קנין ולכל בנין ולמשא ומתן בעסק סחורה ולשותפות טוב ודרך יבשר טוב ורפואה שלימה. והנולד בו יהיה דומה לאמו ויגבור בו טבע אמו יותר משל אביו ויחיה. ולחולם אם חלם חלום לא טוב ח"ו יתענה ויפדה נפשו בכופר נפש ויחלק המעות לצדקה. וכן אם חלם חלום טוב יתן צדקה כדי להתקיים. ואם ח"ו הוא שרוי בצרה יתפלל הכוונה וילמוד השירה ז"פ בכוונה והאל העונה בצרה את יראיו הוא יקבל להוציא מצרה נפשו.

 


יום ג'

יען היום הזה מורה לא טוב. לכן ישמור עצמו מלהתחיל בו כל מלאכה. ואומרים שקין נולד בו. וכל מה דאפשר למעט בסחורה טוב לו. וכן לחולה אם נפל למטה – בו ביום יחוש על נפשו לתת צדקה כפי כוחו בפדיון נפשו. ויקבל על עצמו לעשות איזה מצוה כשיקום מחליו. וברוך אומר ועושה והילד הנולד בו יהיה משובש ועלול לחולי הנופל ב"מ. לזה יכתוב לו קמיעה מאדם גדול ומומחה טרם יקראהו החולי. וטוב הרבה ביום הזה לקנות דברים של מצוה טלית או תפילין או ספרים ובזה כחו. ואם יסחר במו"מ שלו לא ינזק. ויזהר שלא לישבע ולהשביע וירחק מהכעס והמריבה. והכועס ביום הזה דמו בראשו רח"ל:

 


  יום ד'

יען היות האדם הזה טוב לחרוש ולנטוע ולילך בדרך ולמכור ולקנות ולבנות ולייסד בתים. ולנושא אשה יהי בס"ט וישמח עמה ברם קשה לחולה. ולנולד בו ביום צריך שמירה מעלייא. והאבידה והגניבה קשה למצא. ולאסורים טוב יבשר. והחלום בתוך ב' ימים יצא ויתקיים. ואם הרעים בו לא יבשר טוב. ובהיות שהבל נולד בו והקב"ה שעה אל הבל ואל מנחתו. לזה טוב ומסוגל היום הזה להשמעת תפלות ותחנונים ולימודים יעלו לרצון לפניו יתברך שמו.

 


יום ה'

בהיות היום הזה קשה למאד לכל מלאכה. יען קין נולד בו ונאמר עליו שבעתיים יוקם. לכן יזהר לנפשו הרבה משבועה  ומיציאת הדרך. והיום הזה יש בו תועלת גדולה וסגולה טובה למי שמהרהר בתשובה על עונותיו ומתודה עליהם ומכ"ש אם התענה בו משיג השגה גדולה בעניני התשובה ומקבל תשובתו האל הרוצה בתשובה:


 

יום ו'

טוב יבשר לציידים ולדייגים יען שנולד בו נמרוד ונאמר בו הוא היה גבור חיל וצד צייד. גם טוב למשא ולמתן ויגיד לחולה ברפואה ולאסורים אומר יצאו, והנולד בו יהיה בעל מריבה ומחלוקת ואכזר. והאבידה והגניבה קרוב שתמצא מקצתה. וסגולת לימוד אמירת התהלים כולו משובח הרבה ובפרט מחצות היום ואילך.כי יש בו עת רצון מלפניו יתברך.

 


יום ז'

יזהר משבועה ומבעל דין. ומכל תגרי המחלוקת ירחיק נדוד מהמריבה. כי היום הזה לא טוב לכל מלאכה ולכל ענין, כי מת בו הבל והנולד בו יחיה. ומה טוב ומה נעים להרבות בצדקה ולהפריש מעשר ולחלק לעניים, ולתת לכל שואל מאשר תשיג ידו. כי סגולת הצדקה היום הזה ובכל יום. אמנם היום הזה מסוגלת ומרוצה לפניו יתברך שמו:

 


יום ח'

מה נכבד היום הזה ונחמד וטוב לכל דבר ולכל מלאכה ולכל ענין ולכל קנין. למוכר ולקונה ליוצא ולבא. ברם ישמור נפשו שלא יכנס לדין ולכל יכתוב דייתקי (חוזה). וסגולת היום הזה נשגבה מאוד למי בצרה גדולה או קטנה. כגון בנים חסרון כיס ביטול מלאכה. ילמוד פרשת העקידה שבע פעמים בתפלת המנחה עם פרשת הקטרת ג"פ בכוונה עצומה. ויתפלל תפלת מנחה בכוונה וישאול שאלתו. ואל שדי השומע תפלת כל פה יקשיב ויאזין לתפלתו וימלא משאלתו. וביום הזה נולד בו מתושלח:

 


יום ט'

טוב הוא למשא ומתן עם אנשים גדולים. וטוב ג"כ לחנך בו הנערים לבר מצוה. או להוליכו לבית הספר. הבורח והאסור יקוו לטובה. ברם לחולה מאריך טרחא והיום הזה נולד בו למך והתועלת וסגולת היום הזה היא באשמורת הבקר עת רצון וזמן מוכשר לתפלה ויפיק רצון מה':

 


 

יום י'

טבא הוא טבא להוי לכל ענין ולכל בנין ללמוד וללמד לדון ולשפוט. גם לנולד בו חיו יחיה באורך חיים ושנות חיים. וביום הזה נח התחיל לבנות התיבה. וקשה מאוד לבורח ולאסור ולחולה. ומסוגל הרבה לדורש  ברבים שיתקבלו דבריו ומחצות היו0ם ואילך לכתוב לכל דבר ורמז לדבר ופתח התיבה בצדה תשים וטוב ללמוד האלפ"א בית"א שבתהלים על שמו ושם ערו עם התפלה. ואח"כ יתפלל מנחה. וסגולת היום הזה טוב לבדוק המשושות והתפלין והציציות והבודקם מאריך ימים:
 


יום י"א

טוב ומסוגל הרבה לעשות יומא טבא לרבנן ולעשות סעודה לכל החכמים ולהאכילם ולהשקותם ולהעניקם מפרי נדבתו. ומועיל הרבה לחשוכי הבנים כ"מ עשיית הסעודה כאמור, ולקבל ברכתם. והיום הזה נולד בו שת. ועליו נאמר כי שת לי אלהים זרע אחר. ולכל דבר ולכל ענין ולכל קנין ולכל בנין הוא טוב:

 


 יום י"ב

רבים אומרים שהיום הזה טוב לזרוע וכו' ולכל מלאכה בשדה ולחולה טוב יבשר. וכן לאבידה וגניבה תמצא. וסגולת תענית היום הזה הפליגו בה עד מאוד, שיש אומרים אם יתנהג בתכלית הטהרה ביום הזה ובתענית יקרא אל ה' והוא יענה:

 


יום י"ג

יזהר וישמור על עצמו לבל יעשה תספורת היום הזה וישמור עצמו מכל מלאכה בראש כל אדם. וכן אל יסרוק ראשו. עד שכ"כ אמרו אפילו תמרוקים ושמנים טובים הנותנין בראש ימעיט ביום הזה, וטוב מאד להקביל פני רבו במנה יפה ולקבל ברכתו. ויזהר משבועה. ואם המצא ימצא איזה אורח להכניסו בביתו היום הזה, יקרע רוע גזר דינו ונגע לא יקרב באהלו. וישמור עצמו מלשון הרע ומדברים בטלים ומסוגל מאד לימוד ס' בראשית:

 


יום י"ד

נח ברך לבניו טוב הוא לכל מלאכה ולכל ענין ולכל קנין ולכל בנין, והנולד בו אדם גדול יהיה. וצדיק ויאריך ימים. ומסוגל הרבה ללמוד ספר דברים עם ספר חמישי שבתהלים:

 


יום ט"ו

ראוי לישמר ממנו לא טוב לכל מלאכה. וישמור פיו ולשונו הרבה, כי היום מוכשר למחלוקת. כי בו נפרדו הלשונות. ומסוגל מאוד ללמוד בו ביום מסכת סוכה, שעליה נאמר תצפנם בסכ'ה מר'יב לשונ'ות. ולא יקרה לא שום מקרה עם איש אלם וחמסן כל אותו החדש:

 


יום ט"ז

טוב לכל עבודה בשדה לזריעה וכדומה, וטוב לעשות חופת חתנים וכלות. החולה בו – במהרה יקום מחליו. גם לנולדים בו טוב יבשר. ונחור אחי אאע"ה נולד בו והלומד בו ביום ספר ויקרא כולו מצליח הצלחה מופלגת בכל מעשיו:

 


יום י"ז

ולא טוב לכל מלאכה כי בו נהפכה סדום ועמורה ויזהר שלא ליכנס למרחץ ולא יסתפר. ולא ישביע בו ביום, ולחולה צריך שישמור, ולנולד בו יהיה לו אות בעפעפיו וטוב ומסוגל ללמוד בו ס' פועל צד' או ס' אחר שיש בו מנין המצות בקיצור, וימנה כל התרי"ג מצות ובת שב"ע דרבנן הרי כת'ר. וסגולת לימודים ביום הזה לקרוע רוע גזר דין הכתוב עליו. ויכתב בס' חיים טובים: 


יום ח"י

טוב לכל מלאכה לכל ענין ולכל בנין ולכל קנין. למוכר לקונה לזורע ולקצר. ולפרוש בים וביבשה. ובפרט בדרך מצליח. ובו נולדו יעקב ועשו. הגניבה והאבידה לא תמצא והנולד בו יהיה בס"ט ויחיה. ומסוגל הרבה ללמוד ס' שופטים כולו בו ביום. וינצל מקנאה ומשנאה ומעין הרע כל אותו החדש:

 


יום י"ט

ביום זה לקח יצחק אבינו ע"ה אשה וסימנה בו"אי כלה. טוב לכל דבר ולכל מלאכה. ויבשר טוב לחולה. וישמיע ישועה לאסיר, והנולד בו יהיה יפה מאוד ומסוגל להשמעת התפלה ואם למדו התהלים בכנופיא עם פרשת העקידה בכוונה נכון לבם תקובל תפלתם. ותוך ג' ימים יענו ויעתרו ברחמים מן השמים:

 


יום כ'

יצחק ברך ליעקב ואמר לו הקול קול יעקב והידים ידי עשו וסימנה יד"ו מסוגל היום לפשוט את יד"ו ולתת צדקה כמתנת יד"ו טוב לכל מלאכה ולכל דבר. ומה טוב ומה נעים לעשות סעודת מצוה, ולהביא תלמידי חכמים לביתו ויקבל ברכתם:

 


יום כ"א

א"ך זה היום לא טוב לכל מלאכה שבעולם. ויזהר שלא ישביע ושלא ללבוש בגדים חדשים. ואם ירעים בו, חורף גדול יבשר. וישמור התינוקות שלא ילכו בשוק. ומכ"ש בגילוי הראש ויחפים ויש ביום הזה שעה אינה מוכשרת ח"ו ומסוגל הרבה לימוש פרשת הקטורת ופרשת העקידה ופרשת המנורה בכוונה וינצל מאותה שעה. וישמור עצמו מהמחלוקת ומהכעס יתן אותו במשמ"ר. כי הכעס ביום הזה מזיק הרבה רח"ל ואם יעשה כופר נפש או יתן איזה דבר לעניים:

 


יום כ"ב

יום זה טוב וסימנו טוב"ה ובו נולד יוסף הצדיק ע"ה וטוב לכל מלאכה ולכל דבר שבעולם. ואם ירעים בו, יבשר טוב ברם אם הפילה האשה ביום הזה תהיה בסכנה. ושאר הדברים לכל טוב. ומחצות היום ואילך יש בו עת רצון מלפני האל יתברך ואם ירבה בלימודים ובתפלות יענו משמי קדשו. ועליו נאמר בעת רצון עניתיך. וישמור עצמו מכל חטא ועון ביום הזה. עוז לו ב"ך. והב"ט פני משיחך:

 


יום כ"ג

טוב בו והוא נולד בנימין. וטוב ליוצא ולבא ולשכור פועלים לעשות חופות חתנים. ולא טוב לנטיעות שלא יטע באותו היום. ולא ישבע כלל ולא ישביע לאחרים וירבה בלימודים וסימנו ובתורתו יהג"ם  יומם ולילה. וטוב ליסד בית ובנין ומוכשר לעשות שלום בין אדם לחבירו. ולחשוכי בנים טוב ללמוד ביום הזה שמואל א' וב' ויתפללו את ה' על בנים והוא יענם:

 


יום כ"ד

ישמור אדם עצמו מכל דבר כי היום קשה מעט וסימנו ד"ך נכלם. ובפרט שישמור עצמו מהכעס ומחלוקת. וקשה מעט לצאת לדרך. וגם ישמור הבנים גדולים וקטנים זכרים ונקבות לבל ילכו גלויי ראש ורגל. והנולד בו ימות מיתה משונה. והיום מוכשר לעין הרע ב"מ. לזה יתן איזה צדקה לעניים כדי לתקנו ולמתקו יען שהוא קשה.  ורמזו א"ף יד"י תכון עמו. וע"י הצדקה יהיה טוב. וסימן לדבר טב"א הוא:

 


 

יום כ"ה

לא טוב לכל דבר. וגם שלא יכנס למרחץ ולא להסתפר. וגם יזהר בדרך שלא יעבור מים ימים ונהרות. והנולד בו ימות בברזל ב"מ. ויקצר בכל דבר ובכל ענין ובכל בנין ובכל קנין. ולמי שהוא מוכרח לעשות דבר ילמוד ס' ד' שבתהלים ואלפ"א בית"א בשמו. אזי ה' בחסדו הגדול יגן עליו ולא יזוק. וסימן יה"י חסדך ה' עליו וכו':

 


יום כ"ו

טוב מאוד לכל מלאכה וסימנו והי"ה לשון שמחה. וטוב למשא ומתן ולדרך בינוני וישמור על עצמו. ואם דרך ים טוב מהיבשה ובו קרע משה רבע"ה את הים. וטוב ללמוד בו הפטרת יונה שבתפלת המנחה של יום הכפורים. וסגולה למקשה לילד תתן היום הזה איזה מעות לעניים ותלד בשלום:

 


יום כ"ז

בדוק בשמיה ז"ך וישר ובינוני לכל דבר ולכל עניו ולכל קנין. ומסוגל מאד לתפלה מחצות היום ואילך שהיא שעת רצון. ואם הרעים בו יבשר טוב:

 


יום כ"ח

טוב מאוד ומסוגל לתענית וכן יום י"ט וכן יום ל'  דהיינו משמר5ת ראש חדש ולא ישכח מהצדקה שמסוגלת בהם עד למאד ולהרבות בלימודים כפי יכולתו ובפרט בלימוד התהלים אשר שגבה מעלתו בחסרון הלבנה ולהתאמץ ביום התענית לבל ידבר דברים בטלים וכ"ש שקר וחנופה וליצנות, אלא יתנהג בתכלית הטהרה והרבות בלימודים ורמזו ורוב שלום שהיא התורה עד בלי ירח בחסרון הלבנה ילמוד הרבה ויתן צדקה כפי כוחו לעניים בעין יפה. ומ"ט ומ"ן לטבול בכל ער"ח. ע"כ ס' סידורא דסיהטרא וס' העתידות וס' החזיון כ"י:

 

לוח שנה 
© כל הזכויות שמורות ליהושע אוזן, אין לגולש רשות כלשהי להעתיק ו/או לעשות כל שימוש בתכנים, בתמונות ובשאר החומרים המופיעים באתר, אלא אם צוין אחרת.